ЮБС бугалтерия
Не устраивает штатный бухгалтер? "ЮБС Бухгалтерия" к Вашим услугам! тел. 093-090-80-10
Главная О компании Стоимость Отзывы Наши клиенты Контакты
Николаев бухгалтерский учет

Уважаемые дамы и господа!

Мы искренне рады, что Вы посетили наш Интернет-офис. Надеемся, что это посещение оставит у Вас приятные впечатления и поможет Вам в выборе компании для бухгалтерского сопровождения Вашего бизнеса.

Всё ПРАВДА – что размещено у нас на сайте!!!
Я так думаю
    Если Вы предприниматель, то нав...
Бухгалтерское обслуживание — за и против
Специализированные бухгалтерские компании ока...
Услуги нашей бухгалтерской фирмы, не регламентируемые договором
Оказывая бухгалтерские услуги организациям, м...
Бухгалтерские услуги — оптимизация расходов предприятия
Компания «ЮБС Бухгалтерия» пред...
Работа над ошибками
Человеческий фактор — никто до&nbs...
Кому поручить ведение бухгалтерии?
Раз уж вы «попали» на наш сайт, з...
Все так работают
При проведении бухгалтерской проверки или при...

Договор на обслуживание без фиксации суммы стоимости услуг

         Договір про надання послуг із ведення бухгалтерського обліку

м. Миколаїв                                                                                                    «___» ___________ 2015р.

            Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮБС Бухгалтерія» в особі директора Томашевської Тетяни Петрівни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з однієї сторони та

            __________________________________________________________в особі ____________________________________________, що діє на підставі  ____________________ (далі – Замовник), з другої сторони, разом іменовані далі Сторони, уклали цей договір про таке:

 

  1. Предмет Договору.

1.1.   Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання послуг з ведення бухгалтерського обліку в порядку, в обсязі і на умовах, визначених цим Договором.

 

  1. Зміст послуг.

2.1.   Виконавець з урахуванням п. 1.1 цього Договору бере на себе зобов'язання щодо надання таких послуг із ведення бухгалтерського обліку:

2.1.1.        реєстрація інформації про здійснені господарські операції Замовника на підставі представлених ним первинних документів;

2.1.2.        узагальнення інформації в облікових регістрах;

2.1.3.        зберігання первинних документів та облікових регістрів;

2.1.4.        складання статистичної, податкової звітності та звітності до соціальних фондів на підставі даних первинних документів, подання її в установленому порядку до відповідних органів;

2.1.5.        забезпечення правильного нарахування й перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів), внесків на соціальне страхування, заробітної плати та інших виплат і платежів;

2.1.6.        здійснення контролю за дотриманням порядку оформлення первинних документів;

2.1.7.        здійснення контролю за зміною рахунків, на які перераховуються податки і збори (обов'язкові платежі), за змінами чинного податкового, фінансового та іншого законодавства, безпосередньо пов'язаного із суттю послуг, які надаються Виконавцем за цим Договором.

2.2.   В обов'язки Виконавця за цим Договором не входить: 

2.2.1.  кадрове  діловодство Замовника та питання захисту персональних даних;

2.2.2. внесення змін у статутні та реєстраційні документи Замовника.

2.3.   За бажанням Замовника послуги за пунктом 2.2.2 надаються  на підставі окремих Договорів про надання послуг, пов'язаних з реєстрацією, реорганізацією, ліквідацією суб'єктів підприємницької діяльності.

 

  1. Обов'язки Сторін.

3.1.   При наданні послуг за цим Договором Виконавець зобов'язаний:

3.1.1.        особисто, без передоручення третім особам, надавати Замовникові визначені цим Договором послуги;

3.1.2.        забезпечувати таку якість послуг, що надаються, яка відповідає вимогам, що звичайно ставляться до аналогічних послуг;

3.1.3.        запропонувати Замовнику та погодити з ним варіанти облікової політики та форм бухгалтерського обліку, правил документообігу та технології обробки облікової інформації. Результати погодження затверджуються Наказом «Про облікову політику підприємства». Виконавець зобов’язаний дотримуватись положень Наказу про облікову політику;

3.1.4.        чесно і сумлінно виконувати обов'язки, передбачені цим Договором, вчасно й точно виконувати розпорядження Замовника, що стосуються виконання цього Договору, дотримуватися вимог нормативних актів про нерозголошення відомостей, що становлять комерційну таємницю, та іншої конфіденційної інформації, передбачених чинним в Україні законодавством та локальними актами Замовника;

3.1.5.        контролювати правильність оформлення документів Замовника, прийнятих до обробки, за формою та змістом (арифметичні та методологічні помилки), відповідність відображених в них операцій чинному законодавству та інформувати Замовника про виявлені порушення для прийняття рішень;

3.1.6.        складати зведені документи та облікові регістри на підставі інформації з первинних документів Замовника, прийнятих до обліку;

3.1.7.        складати податкову звітність, звітність до соціальних фондів, а також загальну статистичну звітність в обсягах переліку для малих підприємств. Спеціалізована статистична звітність, а також статистична звітність, що не передбачена для малих підприємств, складається Замовником, якщо інше не передбачено додатковими Угодами;

3.1.8.        надавати звітність в контролюючі органи міста Миколаєва в терміни та за формами, встановленими законодавством. Надання звітності в контролюючі органи за межами міста Миколаєва здійснює Замовник, якщо інше не передбачено додатковими Угодами;

3.1.9.        готувати платіжні доручення або заяви на переказ готівки на перерахування податків та зборів в бюджет та соціальні фонди, або при використанні Замовником системи «Клієнт-Банк» надавати йому необхідну для здійснення цих платежів інформацію;

3.1.10.    забезпечити зберігання документів Замовника, отриманих для обробки, а також облікових регістрів та звітності в межах термінів, встановлених для зберігання документів чинним законодавством;

3.2.   При наданні послуг за цим Договором Виконавець має право:

3.2.1.        представляти інтереси Замовника при проведенні перевірок контролюючими органами, надавати необхідні для проведення перевірок документи та інформацію. У випадку необхідності організувати оскарження рішень контролюючих органів власними силами або із залученням послуг незалежних аудиторів та/або юристів;

3.2.2.        підписувати без печатки, подавати від імені Замовника та одержувати в органах ДПІ, соціальних фондах, Статуправлінні та інших інстанціях необхідні заяви, довідки та документи, що пов’язані з реєстрацією, обліком та звітністю підприємства Замовника у вищевказаних органах.

3.2.3.        здійснювати від імені Замовника оплату всіх податків, зборів, штрафних та адміністративних санкцій, пов’язаних з виконанням цього Договору.

3.3.   Замовник зобов'язаний:

3.3.1.        в розумний термін з моменту підписання цього Договору надати Виконавцю залишки за синтетичними та аналітичними рахунками на початок року; регістри синтетичного та аналітичного обліку та звітність за попередні періоди поточного року. Обороти та залишки за рахунками аналітичного обліку повинні відповідати оборотам та залишкам відповідних синтетичних рахунків. Залишки за аналітичними та синтетичними рахунками на перше число місяця, за який планується  надавати послуги згідно з цим Договором, повинні відповідати даним звітності на відповідну дату. Відновлення обліку за попередні періоди може здійснюватися на підставі додаткових  Угод;

3.3.2.        протягом дії цього Договору надавати Виконавцю документи, необхідні йому для виконання передбачених цим Договором обов'язків, у розумний термін по мірі здійснення господарчих операцій. Якщо за домовленістю Сторін документи надаються один раз на місяць, Замовник зобов'язаний передавати їх Виконавцю протягом перших 3 робочих днів місяця, наступного за звітним;

3.3.3.        усувати виявлені в документах порушення і повторно надавати їх Виконавцю в розумні терміни, що забезпечать своєчасне складання звітності;

3.3.4.        не рідше одного разу на рік (бажано на початок календарного року) проводити інвентаризацію майна, коштів та зобов’язань підприємства та надавати інформацію про інвентаризацію Виконавцю;

3.3.5.        оплачувати нараховані податки та збори;

3.3.6.        оплачувати послуги Виконавця відповідно до умов розділу 4 цього Договору;

3.3.7.        підписувати акти звірки взаємних розрахунків у разі прострочення виконання зобов’язання в частині оплати наданих Виконавцем послуг згідно з Актами надання послуг. При відмові Замовника від підпису акту Виконавець залишає за собою право достроково розірвати Договір шляхом односторонньої відмови від Договору.

 

  1. Порядок розрахунків.

4.1.   Замовник здійснює авансову оплату послуг Виконавця щомісяця не пізніше 25 числа поточного місяця за поточний місяць, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Виконавця, або готівкою в касу Виконавця, на підставі виставленого Виконавцем рахунка. Рахунок може передаватися Замовнику як в оригіналі особисто, так і за допомогою пошти, електронної пошти та/або факсимільного зв’язку.

4.2.   Складання та подання звітності за один календарний місяць є завершеним етапом робіт.

4.3.   В останній робочий день кожного звітного місяця Виконавець надає Замовнику Акт надання послуг, в якому наводиться їх вартість згідно з цим Договором.

4.4.   Замовник зобов'язаний підписати Акт надання послуг протягом робочого дня з моменту отримання чи в той самий строк надіслати Виконавцю письмову відмову з визначенням підстав у випадку, якщо зазначені в акті послуги не відповідають фактично наданим Виконавцем згідно з умовами цього Договору. У випадку ненадання відмови Акт надання послуг вважається узгодженим Сторонами.

4.5.   Вартість послуг Виконавця залежить від об'єму документообігу Замовника за звітний місяць та визначається у виставленому Виконавцем акті надання послуг, що вважається невід'ємною частиною даного Договору. Мінімальна вартість послуг Виконавця становить ____,00 (______________) грн. на місяць. У випадку розбіжності в сумах між Актом наданих послуг та мінімальною вартістю Замовник перераховує Виконавцю різницю не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним.

4.6.   У випадку нездійснення Замовником оплати послуг Виконавця до 19 числа місяця, наступного за звітним, Виконавець залишає за собою право не надавати звітність Замовника за відповідний період до контролюючих органів.При наявності простроченої заборгованості Виконавець припиняє обробку документів та виконання пунктів 2.1(підпункти 2.1.1-2.1.7) та  3.1 (підпункти 3.1.1-3.1.10) Договору. Такожприпиняється надання консультаційної допомоги з питань бухгалтерського та податкового обліку, кадрових та інших питань Замовника.

4.7.   У випадках представлення Виконавцем інтересів Замовника при проведенні перевірок контролюючими органами за періоди до початку дії цього Договору, Замовник нараховує Виконавцю винагороду:

ü  Комплексна планова перевірка – в розмірі середньомісячної (з розрахунку за останні шість місяців) вартості послуг Виконавця;

ü  Інші перевірки – в розмірі 20% середньомісячної (з розрахунку за останні шість місяців) вартості послуг Виконавця.

50% винагороди виплачується до початку перевірки, решта 50% - протягом 3 робочих днів з моменту її закінчення.

 

  1. Термін дії Договору.

5.1.   Договір набирає чинності після його підписання та за умови надання Замовником документів згідно з пунктами 3.3.1, 3.3.2 та 3.3.3  і діє до 31 грудня 20___р., але в будь якому випадку – до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним. Перший період, за який Виконавцем надаються послуги з ведення обліку – ____________ 20___р., останній – грудень 20___р.

5.2.   Договір вважається таким, що щорічно продовжений, якщо за місяць до закінчення терміну його дії хоча б однією із Сторін не буде заявлено пропозицій про відмову від цього Договору або перегляд його умов.

 

  1. Відповідальність Сторін.

6.1.   У випадку порушення своїх обов'язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність, встановлену цим Договором та чинним законодавством України. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

6.2.   Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх обов'язків за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх належних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

6.3.   Відповідальність за фіксування всіх фактів господарських операцій в первинних документах, за своєчасність складання та надання їх Виконавцю, за відповідність чинному законодавству відображених в них господарських операцій та правильність оформлення, а також за своєчасну оплату нарахованих Виконавцем податків та зборів несе Замовник.

6.4.   Виконавець несе відповідальність за відповідність облікових регістрів, податкової, статистичної звітності та звітності до соціальних фондів, нарахованих податків та обов’язкових платежів даним первинних документів Замовника та чинному законодавству, а також за своєчасність надання звітності до контролюючих органів.

6.5.   У випадку застосування контролюючими органами фінансових санкцій до Замовника або адміністративних стягнень до його посадових осіб внаслідок неналежного виконання Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором, останній зобов'язаний відшкодувати розмір сплачених Замовником чи посадовими особами санкцій у повному обсязі. Виконавець не несе відповідальності, передбаченої цим пунктом Договору, якщо він діяв за прямою вказівкою Замовника. Виконавець за згодою з Замовником має право оскаржити штрафні санкції в контролюючих органах або в суді, якщо вважає їх незаконними. Відмова Замовника від оскарження позбавляє його права на відшкодування санкцій. З урахуванням конкретних обставин Виконавець та Замовник можуть дійти згоди про відмову від оскарження та розподілити відповідальність.

Не вважаються виною Виконавця штрафні санкції, нараховані:

ü  За виною Замовника;

ü  У зв’язку з використанням Замовником цін, що не відповідають звичайним, у випадках, коли використання звичайних цін є обов’язковим згідно з чинним законодавством;

ü  У зв’язку з неоднозначним (множинним) трактуванням контролюючими органами й судами норм чинного законодавства, у результаті якого по-різному трактуються права й обов'язки платника. Доказами неоднозначного (множинного) трактування можуть бути роз’яснення, листи, рекомендації контролюючих та інших компетентних органів, постанови судів, консультації та статті в спеціалізованих виданнях, в яких дії Виконавця трактуються як правильні. Такі санкції вважаються комерційним риском Замовника, що пов'язаний зі здійсненням підприємницької діяльності в Україні.

6.6.   У разі порушення Виконавцем обов'язків, передбачених цим Договором, Виконавець сплачує штраф у розмірі 5% від місячної вартості послуг Виконавця, закріпленої в п. 4.5 цього Договору. У випадку наявності підстав, зазначених в пункті 4.6, Виконавець звільняється від відповідальності, передбаченої пунктом 6.6 Договору.

6.7.   За прострочення оплати послуг, що надаються за цим Договором, Замовник сплачує Виконавцю  пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми, належної до сплати за кожен день прострочення.

6.8.   У разі систематичного прострочення оплати послуг, передбачених цим Договором, або систематичного несвоєчасного надання Замовником документів, Виконавець має право достроково розірвати цей Договір та вимагати відшкодування збитків, завданих простроченням виконання зобов'язань Замовником.

 

  1. Порядок вирішення спорів.

7.1.   Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають у процесі виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2.   Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору в порядку, визначеному відповідним чинним законодавством України.

 

  1. Інші умови Договору.

8.1.   Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

8.2.   Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що оформлюється додатковими Угодами до цього Договору. Додаткові Угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані Сторонами

8.3.   Сторони можуть використовувати у своїх відносинах засоби зв’язку за допомогою мережі Інтернет, у тому числі електронну пошту. У випадку використання Виконавцем електронної адреси Замовника, що прописана у розділі 9 цього Договору, Інформація вважається офіційно переданою Виконавцем та прийнятою Замовником.

8.4.   Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України.

8.5.   У випадку зміни місцезнаходження та/або реквізитів Сторона зобов’язана письмово повідомити про це іншу Сторону протягом робочого дня з моменту виникнення змін.

8.6.   Цей Договір складений українською мовою на чотирьох сторінках у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.

 

  1. Місцезнаходження і реквізити Сторін.

Виконавець:                                                              Замовник:

ТОВ «ЮБС Бухгалтерія»                                             ______________________________

Код ЄДРПОУ 35357040                                              Код ЄДРПОУ _______________

м. Миколаїв, пр. Леніна, 73, офіс 101                         ___________, ________________

п/р26009053205749                                                     п/р _____________________

в ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Миколаєві                  в ______________ в м. ______________

МФО 326610                                                                    МФО __________

e-mail: ubs-nik@mail.ru                                                e-mail: ___________________________

 

______________ Томашевська Т.П.                         ____________ /__________________/

Продвижение sprava.org
Sprava.ua 2019